ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az OMG Kft. (Adatkezelő) számára kiemelt fontosságú cél a hellomagyarok.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása, magánszférájuk tiszteletben tartása.

Az OMG Kft. jelen szabályzat alkalmazásával hozzájárul a személyes adatok hatályos jogszabályoknak megfelelő kezeléséhez, illetve az azokhoz fűződő jogok védelméhez, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezések megvalósulásához.

II. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

  • 2011. évi CXII.törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 1998. évi VI. törvény- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról
  • 2003. évi C. törvény -Az elektronikus hírközlésről
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
  • Az Online Privacy Alliance ajánlásai: http://www.privacyalliance.org

III. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

OMG Publishing Kft.

székhely:         1053 Budapest, Veres Pálné utca 14. 1. em. 10.

cégjegyzékszám:         Cg. 01-09-978059

adatkezelési nyilvántartási szám:        

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

IV. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az OMG Publishing Kft. a vonatkozó jogszabályok értelmében csak olyan adatot kezel, amihez az érintett hozzájárul, illetve amelyet törvény lehetővé tesz. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhető.

Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelő köteles megtenni mindent az adatok biztonságáért a törvényi előírásoknak megfelelően.

VI. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA

Személyes adat akkor kezelhető, haahhoz az érintett hozzájárul, vagyazt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli ( kötelező adatkezelés).

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A jelen adatkezelés célja az, hogy az OMG Kft. a hellomagyarok.hu weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat biztosítsa, úgymint tartalomszolgáltatás, személyre szabott tartalmak megjelenítése, továbbá a feliratkozó, regisztráló számára olyan hírlevelet küldjön, amelyben az aktuális hírekről, eseményekről tájékoztatja a felhasználót. Cél a felhasználók adatainak, jogainak védelme.

A megadott adatok megfelelőségért a megadó felel, azokat az adatkezelő nem ellenőrzi.

V. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Amikor a hellomagyarok.hu látogatói az oldalon tartózkodnak, általában megtehetik azt anélkül, hogy bármilyen személyes jellegű adatot meg kellene adniuk. Vannak azonban olyan alkalmak, amikor az oldal, illetve az OMG Kft. által kínált szolgáltatások teljeskörű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása, illetve ismerete.

A kezelt adatok köre: keresztnév; emailcím; irányítószám;születési év; szerzői preferencia; nem; legmagasabb iskolai végzettség.

A demográfiai adatok egy része elemzési célokat szolgál, az oldal-, illetve a kft. szolgáltatásaink minőségének javításához, az olvasói igények teljesebbkörű kielégítéséhez járulnak hozzá.

VI. ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Név: OMG Publishing Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 14. 1. em. 10.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-978059

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapesti Cégbíróság

Adószám: 23790812241

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87133/2015.

E-mail: [email protected]

VII. JOGORVOSLAT

A felhasználó személyes adatait bármikor elérheti, helyesbítését megteheti. Továbbá kérheti azok zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, továbbá a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a felhasználót megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21.§ paragrafusában meghatározott tiltakozási, illetve 22.§ paragrafusában meghatározott bírósági jogérvényesítés lehetősége.

A hírlevelek küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be: e-mail: [email protected]

Továbbá bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel szintén az alábbi email címen: [email protected] fordulhat hozzánk bizalommal.

Panaszával a Hatósághoz is fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834

Telefon: +36-1-3911400

Telefax: +36-1-3911410

E-mail: [email protected]

Web: http://www.naih.hu